The Age, Melbourne, Australia. Nick Miller. Europe Correspondent